شرایط جذب هيأت علمی + سوالات متداول

هدف از شرایط جذب هيأت علمی مقرر در آیین نامه هرنوع جذب عضو هيأت علمی به شکل قراردادی، پيمانکاری، پروژه سربازی، مأموریت، انتقالی و امتیاز تحصيلی می باشد.

پروسه جذب هيأت علمی

بعد از آگهی فراخوان عمومی جذب اعضای هيأت علمی و امتیاز تحصيلی که مطابق فرم ها و روال مربوطه اطلاع رسانی شده پیش می رود، دبيرخانه اقدام به اخذ انجام فراخوان و پیگیری تقاضای دواطلبان می نماید.

دبيرخانه همه تقاضاهای رسیده را به هيأت اجرایی جذب می فرستد و با تشخیص هيأت اجرایی جذب برای اشخاصی که شرایط را دارند، پرونده تشکيل می دهد و به افرادی که شرایط اوليه نداشتند، اطلاع رسانی می کند. دبيرخانه پس از ایجاد پرونده برای داوطلبان احراز شرایط، در آن واحد پرونده آن ها را بسته به نظر هيأت اجرایی جذب هيأت علمی ، به کارگروه های ارزیابی قدرت علمی و شایستگی عمومی و در رابطه با واحدهای معارف اسلامی به نظارت امور اساتيد سازمان نمایندگی مقام معظم رهبری می فرستد.

شرایط جذب هيأت علمی
شرایط جذب هيأت علمی

کارگروه ارزیابی قدرت علمی و شایستگی های عمومی با تشکيل جلسه و دعوت از اشخاص مشخص شده به منظور تجزیه و تحلیل پرونده داوطلبان اقدام کرده و نتيجه ارزیابی شایستگی را بسته به امتيازات کسب شده از فرم مربوطه، به دبیرخانه می فرستد و آنجا پس از بررسی پرونده ها تصمیم خود را اعلام می کنند. دبيرخانه چکیده پرونده داوطلبان تایید شده را براساس فرم مربوطه به طور فيزیکي و نیز توسط سایت جامع جذب، به دبيرخانه هيئت مرکزی جذب می فرستد.

همچنین هيأت مرکزی جذب، تصميم آخر تا سقف 45 روز به دانشگاه و موسسه موردنظر اطلاع می دهد و موسسه مسئول است تا سقف 11 روز نتيجه را به اطلاع داوطلب برساند. صدور ابلاغ استخدام اعضای هيأت علمی به صورت پیمانکاری بعد از تأیيد هیئت مرکزی جذب و فرستادن مدارک لازم از سمت موسسه به واسطه معاونت آموزشی سازمان انجام می شود.

شرایط جذب هيأت علمی (عمومی)

داوطلبان عضویت هيأت علمی باید شرایط عمومی طبق مصوبه 608 مورخ ۱۹ تیرماه سال ۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی زیر را داشته باشند:

 • ایرانی باشد و در طول دوران خدمت تابعيت را تغییر ندهد و تابعیت مضاعف نگیرد.
 • حداقل معدل برای دوره لیسانس 14.
 • حداقل معدل برای دوره فوق لیسانس و دکتری حرفه‌ای 16.
 • حداقل معدل برای دوره دکتری تخصصی 17 (با اعمال ضریب تطبیق معدل).
 • وفادار عملی بودن به مقرارت وضع شده در جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به ولایت فقیه.
 • معتقد بودن به دین اسلام یا یکی از ادیان مقبول در مقررات اساسی کشور ایران.
 • عدم سابقه عضویت یا تعلق به تیم های سياسی مخالف با جمهوری اسلامی ایران.
 • مشهور نبودن به تبهکاری و ناپاکی و عمل به امور غیراخلاقی.
 • عدم سوء سابقه حقوق.
 • محکوم به محرومیت از خدمات همیشگی دولتی طبق رأی صادر شده از سمت سازمان های مربوطه نشده باشد.
 • به مواد مخدر و مشروبات الکلی اعتیاد نداشته باشد و مشغول خرید و فروش آن ها نباشد.
 • کارت پایان خدمت یا معافیت پزشکی داشته باشد.
 • از لحاظ جسمانی متناسب با کار موردنظر، سالم و توانمند باشد.
 • حداقل مدرک تحصيلی فوق لیسانس یا دکتری حرفه ای )مجموعه پزشکي( یا سطح سه حوزوی داشته باشد.
 • حداکثر سن برای افرادی که فوق لیسانس یا دکتری یا سطح سه حوزوی، 31 سال و برای افرادی که دکتری تخصصی و سطح چهار حوزوی را دارند، 40 سال می باشد.

بند 1-

خبرگان اگر مدرک دانشگاهی نداشته باشند با داشتن شرایط در قالب قوانین و مقررات مربوطه از شمول از این تبصره مستثني مي باشند. بندهای “م” و “ل”

بند 1-

اگر موسسه به خدمات داوطلبان با مدرک تحصيلي دکتری حرفه ای و سن بالای 40 سال

نیاز داشته باشد، که بسته به تشخیص هيأت مميزه مربوطه دارای تمایزهای علمی منحصربه فرد می باشند، این داوطلبان با تصویب هيأت امنا از این بند مستثني هستند.

شرایط جذب هيأت علمی (اختصاصی)

داوطلبان به منظور  جذب اعضای هيأت علمی موسسه باید علاوه بر بهرمند بودن از شرایط

کلی متناسب با مرتبه مورد نیاز، دارای شرایط اختصاصي زیر به بسته به نظر مراجع مربوطه باشند:

 • مدرک تحصيلی متناسب با یکی از جایگاه های علمی مورد نیاز:
  • مدرک تحصيلی دکتری حرفه ی و یا رده 4 حوزوی با رساله پژوهشی برای همه رشته های دانشگاهي(به جز مجموعه پزشکی) و یا برخورداری از درجه تخصصی )مدرک تخصصی( در مجموعه پزشکی برای داوطلبان ورود به خدمت در جایگاه استادیار
  • دارا بودن مدرک فوق لیسانس و یا سطح 3 حوزوی در رشته خاص مربوط برای همه رشته های دانشگاهی به جز پزشکی و برخورداری از درجه دکتری حرفه ای )در مجموعه پزشکي( برای داوطلبان هيأت علمی در جایگاه مربی با رعایت بند
  • با یک زبان بیگانه آشنایی کافی داشتن برای داوطلبان جذب اعضای هيأت علمی در جایگاه مدرس و استادیار لازم است.

بند 1:

بخاطر ارزش قائل شدن برای هرم علمی، از تاریخ اجرای این دستورالعمل، استخدام عضو هيأت علمي در جایگاه مربی آموزشيار و مربی تحقیقاتی ممنوع است.

بند 1:

موسسه می تواند به منظور حفظ هرم علمی و در صورت تقاضا برای جذب اعضای هيأت علمی در جایگاه مدرس، با ارائه اطلاعیه توجيهی برای دریافت مجوز از هيأت امنای موسسه مربوط، اقدام کند.

انواع قالب های جذب اعضای هيأت علمی

استخدام در موسسه بعد از دارا بودن شرایط عمومی و تخصصی، به صورت تمام وقت و در قالب یکی از فرم های زیر با رعایت شرایط و قوانین این دستورالعمل انجام می شود:

 • استخدام پيمانی برای مسئولیت های نهادی براساس قرارداد که تمدید آن، به کسب آیین نامه، دادن ترفيع ساليانه اعضای هيأت علمی آموزشی و دست کم امتیازات طبق امتيازات درج شده، به ترتيب برای جایگاه های مربی و استادیاری و نیز پذیرش رئيس موسسه یا جایگاه تحقیقاتی ابلاغی از سمت وزارت مجاز از سمت او است.
 • استخدام رسمی آزمایشی به منظور مسئولیت مقام های سازمانی.
 • استخدام رسمی قطعی به منظور مسئولیت مقام های سازمانی.

جایگاه های اعضای هيأت علمی دانشگاه و موسسات آموزش عالی

 • مربی آموزشيار مربی تحقیقاتی
 • استادیار آموزش /پژوهشی
 • دانشيار آموزشی/ پژوهشی
 • استاد آموزشی/پژوهشی

اکثر مواقع ابتدا اعضا به صورت پیمانی جذب می شوند.

بند 1- اگر داوطلب جذب اعضای هيأت علمی در موسسه، پیش از استخدام در موسه، در هيأت علمی یکی از موسسه های آموزشی و دانشگاهی و تحقیقاتی و تکنولوژی خارج از ایران سابقه جایگاه علمی بالاتر از استادیاری سابقه داشته باشد، انتصاب جایگاه دانشياری و یا استادی درصورتی که وزارت موسسه را از نظر اعتبار تایید کرده باشد، با رعایت قوانین این دستورالعمل و دستورالعمل ارتقای جایگاه مانعی ندارد.

نکات اساسی شرکت در فراخوان جذب اعضای هيأت علمی

 • تعهد و اشتغال بورسيه براساس آیین نامه خود است و افرادی که بورسيه گرفتند، نمی توانند در فراخوان
 • های غير بورسيه شرکت کنند.
 • مقرارت و قوانین برای فرزندان شهدا، اثارگران و آزادگان نیز برقرار است.
 • اولویت جذب با داوطلبان بومی همان استان است.

نکات مهم در ثبت نام فراخوان جذب اعضای هيأت علمی

بسته به اینکه ثبت نام در فراخوان جذب اعضای هیات علمی نیاز به هزینه دارد، بنابراین ابتدا از رشته انتخابی اطمینان حاصل کنید و بع واریز را انجام دهید چرا که پس از واریز وجه برگشت داده نخواهد شد.

اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، بازنشسته‌های دیگر نهادها نمی توانند در فراخوان جذب دانشگاه شرکت کنند.

ثبت نام در فراخوان جذب اعضای هیات علمی بیانگر دعوت از شما برای مصاحبه علمی نیست. موسسه ها بعد از اخذ رزومه ها آن ها را مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می دهند و اگر که رزومه اخذ شده از سمت دانشگاه تایید شده باشد، داوطلب برای مصاحبه دعوت می شود و در غیراینصورت برای مصاحبه دعوت نمی شوند. شایان ذکر است رزومه های اخذ شده توسط خود دانشگاه ارزیابی می شوند، از این رو برای هر نوع  پيگيری، داوطلبان صرفا باید به دانشگاه یا موسسه ای که در اولویت خود انتخاب نموده اند، مراجعه داشته باشند.

درمجموع رشته تخصصی و شرایط داوطلب با اعلام نیاز مندرج در سایت جذب دانشگاه باید متناسب باشد.

به منظور اولویت بندی کردن رشته ها باید داوطلب به مدرک و نوع جنسيت و ضوابط مقرر در اعلام تقاضا دقت کند و اولویت برگزیده با رشته و گرایش داوطلب باید هماهنگ باشد. داوطلبان پیش از تکميل اطلاعات خود از بخش اعلام خواسته دانشگاه ها، شرایطی را که در انتخاب آن ها رشته و گرایش خود را در نظر گرفته اند مشاهده و بنویسند تا پس از پرداخت وجه آن ها را در قسمت اولویت ها انتخاب نمایند.

ثبت نام در فراخوان جذب اعضای هيأت علمی به صورت آنلاین و بوسیله سامانه مرکز جذب اعضای هيأت علمی است. همه داوطلبان باید که در تاریخ مقرر و از سامانه www.mjazb.ir  بعد از خواندن دقیق مقررات ) اگر شرایط لازم را داشتند) و تهیه کردن مدارک و مشخصات لازم برای ثبت نام در فراخوان جذب اعضای هيأت اقدام نمایند. مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده به عهده متقاضی بوده و در هر مرحله‌ای که هرگونه مغایرت مشاهده گردد، درخواست وی منتفی می‌شود.

سامانه جامع جذب اعضای هيأت علمی

این سامانه در حال حاضر با پشتکار متخصصان به بهره برداری رسیده و چند زیرسیستم دارد:

 • اعلام نياز دانشگاه ها
 • ثبت خواسته داوطلبان
 • ارزیابی محتوای پرونده ها در هيأت اجرایی جذب و مجموعه های توانمندی علمی و شایستگی عمومی
 • کنترل پرونده ها در هيأت مرکزی جذب و تطبيق رعایت دستورالعمل ها

نحوه ثبت نام در فراخوان

ثبت نام در سامانه www.mjazb.ir ؛

برای تشکيل حساب کاربری داوطلبان باید از بخش  “سایت جامع جذب اعضای هيأت علمی”  گزینه ثبت نام داوطلبان جذب را انتخاب نمایند.

راهنمای ارتباط با سیستم جذب اعضای هيأت علمی

اگر به راهنمایی بیشتر احتیاج دارید، داوطلبان می توانند از قسمت سوالات متداول در سامانه استفاده نمایند که در ادامه نیز سوالات متداول را قرار می دهیم. اگر پاسخ خود را نیافتید می توانید سوال خود را ارسال کنید تا به شما پاسخ دهند.

سوالات متداول فراخوان جذب اعضای هيأت علمی

 • سالیانه چند مرتبه و در چه زمانی فراخوان برگذار خواهد شد؟   

سالیانه دو بار که در ماه های شهریور و بهمن برگزار می شود و ویژه افرادی است که دکتری یا فوق لیسانس دارند و دانشجو نیستند.

 • داوطلب برای شرکت در فراخوان به صورت پیمانی به کارت پایان خدمت نیاز دارد؟

بله  صرفا در طرح سربازی به کارت پایان خدمت نیاز نیست.

 • داوطلبان می تونند در فراخوان های متعدد شرکت کنند؟

 بله.

 • فایل هایی که باید در سایت نوررضوی آپلود شوند چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟

فایل های بارگذاری شده باید پسوند pdf  داشته باشند و بیشتر از 2 مگابایت حجم نداشته باشند و همچنین تصاویر از نوع .jpg باشد و  حجم آن ها از 500 کیلو بایت بیشتر نباشد.

 • معرفان چند نفر باید باشند؟

پنج نفر معرف علمی و عمومی نیاز است.

 • فیلترهای جستجو در بخش تعیین اولویت بر اساس چه مواردی باید باشد؟

 فیلترهای جستجو شهر یا استان قرار داده شوند.

 • براي مشخص نمودن اولويت ها باید به چه عناوینی دقت نمود؟

 به مدرک تحصیلی و نوع جنسيت و ضوابط موجود در اعلام خواسته. درضمن دقت کنید رشته و گرايش شما بايد با اعلام نیاز مرکز تناسب داشته باشد.

 • نحوه حذف و ويرايش اولويت چگونه است؟ 

در بخش انتخاب اولويت ها، اولويت های برگزیده شما در جدول قابل نمایش است و با استفاده از گزينه حذف، امکان حذف اولويت وجود دارد. جابجایی اولویت ها با فلش های زرد رنگ انجام می شود.

 • پس از تمام شدن زمان فراخوان آیا تمدید می شود؟

اگر تمديد شود صرفا در سامانه جذب به آدرس mjazb.ir  اطلاع رسانی می شود.

 • چگونه متوجه شویم که ثبت نام تکمیل شده است؟

اگر که کلیه مراحل در حالت رزومه تيک سبز داشته باشد ثبت نام شما به اتمام رسیده است. براي مشاهده وضعيت خود از صفحه نخست، گزينه مشاهده وضعيت را بزنید و فراخوان مدنظر را انتخاب و شرايط خود را ببینید.

 • برای مشاهده تقاضای نیاز دانشگاه چه باید کرد؟

اول باید در سایت نور رضوی حساب کاربری خود تشکیل داد (بدون هزینه) و بعد با ورود به حساب کاربری خود در بخش اعلام تقاضا دانشگاه با تکمیل کردن فیلد های تعیین شده اقدام به جستجوی رشته و دانشگاه مدنظر نمایید.

 • چه زمانی باید هزینه فراخوان را واریز کرد؟

بعد از پر کردن فیلدها و آپلود مدارک خود در سایت:

(لازم است که داوطلبان پیش از تکمیل اطلاعات خود از بخش اعلام نیاز دانشگاه ها اولویت های مورد نظر را که در انتخاب آنها رشته و گرایش خود را در نظر گرفته اند ببینند و بنویسند تا پس از پرداخت وجه آن ها را در بخش انتخاب اولویت وارد نمایند)

98 دیدگاه دربارهٔ «شرایط جذب هيأت علمی + سوالات متداول;

 1. با سلام و تشکر از سایت خوبتون
  شرط معدل لیسانس با توجه به اینکه دوره های ارشد و دکتری تخصصی خیلی بهتر باشن، قابل اغماض هست؟

  پاسخ
 2. با سلام
  مي توان گفت شرايط براي جذب هيات علمي به خصوص شرط معدل و سن بي معني بوده و افراد بسيار لايق را ممكن است بدون بررسي كليت پرونده از دوره رقابت براي اين كرسي حذف كند. براي مثال بسياري از برندگان جايزه نوبل فيزيك دوره تحصيلي موفقي در دانشگاه نداشته اند آيا مي توان صرفا توانمندي آن ها با توجه معدل ليسانس ناديده گرفت. در بحث هيات علمي چنين خطوط قرمزي بايد جايش را به بررسي كليت پرونده توسط افراد متخصص در آن حوزه علمي بدهد.

  پاسخ
 3. دوستان ثبت نام نکنید اساتید ۴ میلیون حقوق میگیرند یعنی اندازه یه کارمند ساده هم حقوق دریافت نمیکنند نخبه های علمی هم به خاطر همین مهاجرت میکنند

  پاسخ
   • چه فایده داره؟ بحث رو استاد تمامی نیست، در ابتدا که میخوای در جوانی بعد از گذروندن اون همه سال تحصیل بدون حقوق، تازه درامد داشته باشی و با انگیزه و امید مسیر تحقیقاتی رو شروع کنی حقوقت زیر خط فقر باشه با مدرک دکترا چه فایده داره؟ (تازه اگه کار مرتبط با رشتت پیدا بشه، اگه نیروی جوان استخدام کنند، اگه آگهی های جذب نمایشی بیش نباشه….اگه …اگه…اگه) که الان سر حقوق استاد یار و استاد تمام بحث نیست بلکه حداقل انتظار یک جوان با مدرک دکترا برای شروعه کاره که شده رویای محال… چه استاد یار باشی چه استاد تمام…. هیچی سر جاش نیست…

    پاسخ
  • آقایون کجای کارید؟!
   اساتید دانشگاه های دولتی البته اونایی که استخدام هستند(همون هیأت علمی ها) کمترینش ۱۲ بیشترین ۳۳ بر حسب رتبه ای که دارند البته هر رتبه ۳۰ تا پایه هم دارد که حقوق استاد تمام ها به ۵۰ تا ۶۰ هم راحت میرسه و مزایای زیاد دیگه مثلا همون اول بعد هیأت علمی شدن ۲۰۰تا۳۰۰ میلیون وام کم بهره دارد برای منزل و وام های دیگه کم بهره و.. (اینا همه مربوط به سال ۱۴۰۰ است اینایی که شما میگید نمیدونم برا چه سالی است)
   البته رتبه استاد ها هم هر چند سال یکبار بیشتر میشه و هر استادی با کمی تلاش و درس خوندن به رتبه استاد تمامی میرسه اونقدرها که برخی ها فکر می کنند سخت نیست

   پاسخ
   • به نظر میرسه تا حالا داخل دانشگاه نرفته اید
    اعداد تخیلی بیان می کنید
    سقف حقوق 33 میلیون هست پس اون حقوق هایی که گفتی از اساس جعلی است
    حقوق اساتید با سابقه کمتر از 5 سال در حد کارمندان هست و شاید کمتر
    کارمند با سن 25 سال استخدام میشه
    استاد با سن 35 سال یعنی 10 سال دیرتر
    طبق تورم الان جامعه فقط کار آزاد حتی سوپر مارکت بهتر از استخدام دولتی است چه کارمند چه استادی و هر چیز دیگر

    پاسخ
   • سلام وقت بخير من ثبت نام كردم مصاحبه دعوت شدم ولي مدرك زبان ندارم ولي مقاله كتاب خيلي دارم امكانش هست جذب كنن؟ با سوالات روز مصاحبه اشنا هستيد

    پاسخ
  • اینایی که همش به پول فکر می کنند و همه چیز را با ترازوی پول ارزش گذاری می کنند اولا همون بهتر که استاد دانشگاه نشن برن سراغ یک کار دیگه. ثانیا اینها هر جا برن حتی اگر ماهی 50 میلیون هم درآمد کسب کنند، ارامش ندارند. نیاز به توضیح نداره، بشرطی که با اینها از نزدیک آشنا باشید(نه از دور). من خودم دکتری دارم الان هم مدرس هستم و اوقاتی که با دانشجوها هستم را کیف می کنم، سعی میکنم در کنار دانش به خودم و دانشجویان انسانیت یاد بدم.

   پاسخ
   • منم بعنوان استاد حق‌التدریس دانشگاه آزاد با شما هم نظرم.
    پول که از هر راهی برای یک آدم تحصیل کرده قابل حصول هست.
    خودم با ۴۲ سال سن تو بانک ۱۸ سال سابقه دارم و با توجه به رشته تحصیلی مدیریت بازرگانی چندتا فعالیت از مشاوره واردات تا تولیدی دارم.
    فکر می‌کنم تدریس به دیگران، فقط به زندگی خیر و برکت می‌ده، کلی از افراد با حرفه‌های مختلف هم با آدم دوست می‌شوند و به شغل آدم کمک می‌کنند، من دانشجو از صراف تا نماینده مجلس داشتم.

    پاسخ
 4. با سلام.
  من ثبت نام خود را قبلا به صورت ناقص انجام داده ام الان برای ورود به سایت رمز ورود را که وارد می کنم پیغام “رمز ورود اشتباه است” را می دهد و وقتی گزینه “رمز ورود خود را فراموش کرده ام” را کلیک می کنم پیغام می دهد که “رمز جدید به ایمیل شما ارسال شد” درصورتی که این آدرس ایمیل که رمز جدید به آن ارسال شده مربوط به من نیست یا اینکه سالها بدون استفاده و غیرفعال شده است. با درنظر گرفتن این مشکل چطور می توانم وارد این سایت شوم؟
  با سپاس فراوان

  پاسخ
 5. با سلام من یک معلول هستم که می توانم در سن 49 سالگی دکترا بگیرم می خواستم بدانم آیا در آن سن به صورت حق التدریس در دانشگاهای سطح پایین شهرستانها به من کار می دهند یا نه ؟

  پاسخ
 6. با سلام و وقت بخیر. آیا داشنجویان دکترا رشته های وزارت علوم که بحث پژوهشی و پایان نامه شان مرتبط با رشته های وزارت بهداشت هست آیا می توانند در رشته وزارت بهداشت از جمله بهداشت حرفه ای درخواست جذب هییت علمی بدهند؟

  پاسخ
 7. با سلام
  اگر کسی در مصاحبه هیئت علمی رد شود مجددا می تواند در همان رشته در فراخوان هایی بعدی شرکت کند؟

  پاسخ
 8. برای ثبت نام در سامانه جذب متاسفانه در پروفایل من فراخوان 99 نشان داده نمی شود و نمی توانم ثبت نام کنم. آیا دیگران نیز همین مشکل را دارند؟

  پاسخ
 9. با سلام
  شنیدم که برای هیئت علمی باید رشته ارشد و دکترا همخوانی داشته باشه. این ب چه معنیه؟!! یعنی دقیقا یکی باشه یا مرتبط باشه؟ مثلا من با ارشد فیزیولوژی دام و طیور و دکترای فناوری تولیدمثل در دامپزشکی مشکلی ندارم؟

  پاسخ
  • خیر
   شما رشته مرتبط دارید
   غیر مرتبط یعنی فوق لیسانس تاریخ و دکترای زبان انگلیسی یا مشابه این موارد، شما در زیر گرایش خودت تحصیل کردی

   پاسخ
 10. سلام وقت بخیر.
  اگه حق التدریس در دانشگاه آزاد یا دانشگاه غیرانتفاعی باشیم، میتوونیم برای عضو هئیت علمی شدن در دانشگاه آزاد ثبت نام کنیم؟
  اگه دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی باشم میتوونم عضو هئیت علمی ثبت نام کنم؟

  پاسخ
 11. سلام،وقت بخیر،اگر مدرک لیسانس عمران ولی ارشد و دکترا صنایع داشته باشم شانس برای جذب به عنوان هیئت علمی صنایع دارم؟چون شنیدم میگن نباید لیسانس با ارشد نامرتبط باشه

  پاسخ
 12. سلام. ببخشيد اگه کارشناسی رو با معدل 17.34 در داشنگاه روزانه سطح 2 گذرونده باشی و نفر برتر گروه باشی و در مقطع ارشد به صورت استعداد درخشان در همون دانشگاه درس خونده باشی و دو تا مقاله isi داشته باشی و یک مقاله کنفرانسی. و دکتری بری دانشگاه تهران یا شریف چقد احتمال هیئت علمی شدن هست؟؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ
  • سلام من در فراخوان جذب هیات علمی شرکت کردم منتهی دفاع ارشدم هفته ی بعد از فراخوانه واسه روز مصاحبه هم دفاع کردم هم مدرکم آماده میشه آیا مشکلی داره؟

   پاسخ
 13. سلام وقت بخیر…
  برای جذب هیات علمی دانشگاه فرهنگیان… باید قسمت جذب هیات علمی آبان 1400 ثبت نام کنیم
  یااینکه دانشگاه فرهنگیان خودش آدرس جداگانه ای دارد؟
  ممنون میشم اگه کسی مطلع بود پاسخ بده…

  پاسخ
 14. مصاحبه هیات علمی صوری است چون اکثریت دانشگاه ها از قبل نیروی خود را دارند و در حقیقت یک فساد کاملا سیستماتیک در جذب افراد وجود دارد

  پاسخ
 15. سلام خسته نباشید بنده دارم برای فوق لیسانس مکانیک سیالات تحصیل میکنم و لیسانسم رو گرفتم و تمام شده و برای فوق لیسانسمم یک ترم بیشتر نمونده
  نمیتونم ثبت کنم؟

  پاسخ
 16. وقتی میشه در مقطع ارشد و حتی دکترا بدون توجه به رشته تحصیلی لیسانس شرکت و ادامه تحصیل داد دیگه شرط معدل در مقطع لیسانس بی معنی هست بفرض کسی لیسانس ادبیات معدل ۲۰ داره میاد ارشد و دکترا برق میگیره با یکی که همین مرارج رو طی کرده لیسانس برق معدل ۱۲ داره !!! خب هر دو دکترا گرفتند بنظر من اون معدل ۱۲ ارجح هست اگر در مقاطع بعد شرایط مساوی داشتع باشه معدل ۲۰ ادبیات در مقطع لیسانس چه سودی داره کسی که دو مقطع ارشد و دکترا رو گذرانده مسلما برای هیات علمی باید مورد بررسی قرار بگیره بدون نظر ب لیسانس

  پاسخ
 17. سلام من ارشد ریاضی کاربردی هستم الان ثبت نام کردم مبلغ رو هم واریز کردم ولی نمیدونم چجوری بفهمم رشته منو لازم دارن یا نه
  چکار کنم؟

  پاسخ
  • با سلام. شما قبل از ثیت نام و پرداخت وجه در سامانه به آیک.ن “اعلام نیاز دانشگاه ها – مشاهده نیاز دانشگاه ها” که با رنگ قرمز و در قسمت بالا سمت چپ قرار دارد مراجعه کن و در قسمت جستجو نام رشته یا گرایش خودت را بنویس و جستجو را بزن (یعنی نیازی نیست که نام دانشگاه و نوع تقاضا رو هم حتما پرکنی). سعی کنید کلمات کلیدی رشته و گرایشتون رو سرچ کنید تا فرصت های موجود را از دست ندین. به عنوان مثال دوستانی که دکتری برق قدرت دارن بهتره موقع جستجو از عبارتهای مختلف مانند برق، قدرت، الکترونیک، اکتروتکنیک و عناوین ماشبه استفاده کنن و هر بار جداگاه تک تک عناوین را سرچ کنن.

   پاسخ
  • با سلام. شما میتونی درخواست بدی و در سامانه ثبت نام کنی و دالنشگاه ها دیدگاه های مختلفی در اینت زمینه باهم دارن بطوریکه بعضی از دانشگاه ها و موسسات تحت هیچ شرایطی کارکنان رسمی و پیمانی (آموزش و پرورش و …9 رو دعوت به مصاحبه نمی کنن مگر اینکه در زمان ثبت نام در سالمانه استعفای مکتوب شما مورد موافقت ان ارگان دولتی قرار گرفته باشه؛ و اما بعضی از دانشگاه ها و موسسات شمارو دعوت به مصاحبه می کنن و اگر در روز مصاحبه استعفانامه از ارگان قبلی همراهتون باشه میتونید مورد پذیرش هم قرار بگیرید. اما در کل اینکه کسی با شرایط جنابعالی (کارمند رسمی یا پیمانی ارگان های دولتی) بتونه در چذی هیات علمی پذیرفته بشه و بعداً به فکر انصراف و استعفاء باشه کاملاً محال و نشدنی هست. به عبارت بهتر: معلم یا کارمند رسمی یا پیمانی دولتی اگر میخواد هیات علمی بشه باید و باید قبل مصاحبه استعفاء داده باشه و استعفاهم پذیرفته شده باشه.

   پاسخ
   • هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد. بعد از طی مراحل مورد نظر، در یک بازده مشخص اقدام به استعفا می‌فرمایید.

    پاسخ
 18. کارکنان رسمی غیر هیات علمی دانشگاهها و موسسات اموزشی ایا با مدارک معادل موسساتی که مجوز فعالیت مربوطه را قبلا از وزارت علوم اخذ کرده‌ اند و مجاز به پذیرش دانشجو شدند میتوان در تبدیل وضعیت به هیات علمی اقدام نمود؟

  پاسخ
 19. شرط عدم ثبت نام از کارمندان پیمانی دستگاه های اجرایی خیلی غیر منصفانه و غیر منطقی است. کسی که مدرک دکتری داره و کلی مقاله و رزومه خوب داره به خاطر کارمند بودن نمیتونه ثبت نام کنه. این خیلی مسخره اس

  پاسخ
 20. برای فرخوان ۱۴۰۰ من به مصاحبه دعوت شدم الان حدودا یک ماه از زمان مصاحبه گذشته ولی باز تو سایت مرکز جذب در پروفایل خودم نوشته تعیین زمان مصاحبه.
  میدونید منظورش چیه؟

  پاسخ
 21. آخه مشکل اینجاست که داوطلب نمی تونه اصلا فرم رو پر کنه چون همون اول به خاطر عدد سن که می خواد وارد کنه بهش اجازه نمیده بره مرحله بعد تا چه برسه به اینکه بخوان درباره ش تصمیم بگیرن که صلاحیت داره یا نه. کاش میشد همون 45 سال چون آخرش که میخوان شایسته ترها رو انتخاب کنند .

  پاسخ
 22. با سلام اگر کسی تو دوره کارشناسی طرحشو گذرونده باشه ؛نمیتونه با مقطع ارشدش و دکتراش طرح هیات علمی رو بگذرونه؟

  پاسخ
 23. سلام خوبین با خواندن کارشناسی در غیر انتفاعی و ارشد و دکتری حرفه ای در سراسری با معدل های خوب و سن زیر ۴۰ مبتوان استاد دانشگاه شد ؟ استاد دانشگاه دانشگاههای خوب چطور با مقاله فوی؟

  پاسخ
 24. سلام. یعنی همین mjazb.ir کافیه؟ دیگه نیازی نیست در آزمون استخدامی وزارت علوم که سازمان سنجش برگزار می کنه شرکت کنیم؟

  پاسخ
 25. با سلام، آیا برای پزشک فوق تخصص که ۸ سال سابقه استخدام در کادر درمانی یک دانشگاه علوم پزشکی دارد و حالا متقاضی تبدیل به هیات علمی است، حداکثر سن افزایش دارد؟ ممنون

  پاسخ
 26. سلام
  آیا فرهنگیان با ادامه تحصیل میتونن در دانشگاه‌های دولتی جز دانشگاه فرهنگیان استاد دانشگاه شوند؟ و اینکه حقوق استاد دانشگاه دولتی با استاد فرهنگیان فرق میکنه؟

  پاسخ
 27. سلام. معدل کارشناسی من کمتر از ۱۴ ولی معدل ارشد ۱۸ میشه در آینده با ادامه تحصیل در مقطع دکتری برای هیات علمی ثبت نام کرد با توجه شرط معدلی ک گفته شده

  پاسخ
 28. سلام .. اگه رشته کارشناسی مترجمی باشه ولی ارشد و دکتری آموزش زبان باشن ، مشکلی پیش نمیاد برای جذب؟ یا اینکه باید هر سه مقطع یکی باشن ؟

  پاسخ
 29. سلام واحترام رشته بنده حسابداری ودر مقطع ارشد استعداد درخشان شدم و 30 سال تمام دارم
  هنوز کارمند دولت نشدم اما در شرف ان هستم به عنوان حسابداری قوه قضاییه ایا مشمول شرایط ثبت نام خواهم بود و اینکه مبلغ ثبت نام ان چند است متشکرم از پاسخگویی شما

  پاسخ
 30. سلام من جانباز شیمیایی چهل پنج درصد هستم دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی می باشم سنم شصت سال است می توانم در هیات علمی ثبت نام کنم

  پاسخ
 31. سلام معنیه پنج معرف علمی و عملی چیست و ما از کجا کد ملیه معرف علمی بیاریم آخه. میتونیم از بستگانمون بنویسیم؟

  پاسخ
 32. سلام وقت شما بخیر

  آیا کارمند پیمانی دانشگاه که دانشجوی مقطع دکتری تخصصی است، می تواند پس از دریافت مدرک دکتری در فراخوان جذب دانشگاهها شرکت کند؟
  لطف می کنید هر چه سریعتر راهنمایی بفرمایید. واقعا به پاسخ این پرسش نیاز دارم.

  پاسخ
 33. سلام وقت بخیر بنده شرط معدل لیسانس و ارشد را دارم ولی معدل دکتری بنده 16.64 هست و 17 نمی باشد یعنی هیچ تبصره یا شرطی وجود ندارد تا من هم بتوانم شرکت کنم؟!

  پاسخ
 34. سلام، من مدرک لیسانسم دانشگاه آزاد هست ولی مدرک فوق و دکترام دانشگاه دولتی هست. آیا میتونم برای هیات علمی دانشگاه دولتی اقدام کنم؟
  ممنون

  پاسخ
 35. سلام شرط سنی نوشته حداکثر سی سال یعنی متولدین چه تاریخی به بعد؟ اگه کسی سی سال و مثلاً یک ماهش باشه نمیتونه شرکت کنه؟؟؟

  پاسخ
 36. چرا درپروفایلم الان خدود دو ماه هست که درج شده بررسی صلاحیت عمومی، منظورش چیست؟ ابتدا نوشته بود تکمیل فرایندهای دانشگاه و سپس شد بررسی صلاحیت های عمومی داوطلب. ممنون میشم کسی از دوستان راهنمایی نماید. باتشکر

  پاسخ
 37. سلام آیا بخشنامه ای وجود داره که فارغ التحصیل دانشگاه آزاد نمی تونه در دانشگاه های دولتی جذب هیئت علمی بشه؟ اگر هست لطف می فرمائید بفرستید؟

  پاسخ
 38. ۵۰ تا ۶۰ ت چیه‌؟؟ همسرم استاد تمامه و نصف این حرفا رو هم نمیگیره. دولت سقف حقوق تعیین کرده‌. سال ۱۴۰۱ سقف ۳۳ م بود‌

  پاسخ
 39. سلام
  معدل من در دوره کارشناسی۱۳/۷۵است و دوره ارشد۱۷ شده
  من برای هیئت علمی میتونم ثبت نام کنم؟چون معدل کارشناسی زیر ۱۴ است؟؟

  پاسخ
  • سلام شرایط معدل تغییر کرده (مصوبه 315) سایت مرکز جذب را نگاه کنید تبصره زده برای معدل
   اگر معدل کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب از 13، 15 و 16 کمتر نباشد و مجموع معدل سه مقطع از 47 کمتر نباشد پذیرفته است

   پاسخ
 40. سلام. ببخشید با مدرک ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی( رشته شناور) و دکتری نقشه برداری گرایش سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی ایا امکان هیئت علمی شدن هست؟ یا رشته ها باید کامل یکی باشند؟

  پاسخ
 41. کاش برای دانشجویانی که همچنان درگیر گرفتن پذیرش برای مقاله های خود هستند و به زودی دفاع خواهند کرد هم دست کم اجازه می دادند در فراخوان شرکت کنند چرا که با اینکه تنها یکی دو ماه پس از این فراخوان دفاع می کنند باید همچنان در انتظار فراخوان دیگری بنشینند که ممکن است برای برخی به معنای از دست دادن فرصتی مهم باشد.

  پاسخ
 42. سلام ممنون از نکات مفیدتون. اگر شخصی کارمند رسمی باشد و در فراخوان جذب هیات علمی شرکت کرده و پس از طی مراحل بعنوان نفر اول انتخاب شده باشد(جهت معرفی نهایی به وزارت) چه زمانی بایداز کار خود استعفا دهد تا در استخدامش مشکلی ایجاد نشود؟؟ این استعلام چند وقت پس از اعلام تایید ایشان ازطرف دانشگاه اتفاق می افتد؟سپاس

  پاسخ
 43. با سلام، من کارشناسیم ادبیات کردی بوده و ارشد و دکترا ادبیات فارسی، پایاننامم در مورد ادبیات کردی بود.
  میخوام برای هیئت علمی گروە ادبیات کردی ثبت نام کنم، آیا لزوما باید رسالمم در مورد ادبیات کردی باشه؟

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید