ایمپکت فاکتور یا ضریب تاثیر چیست و چگونه محاسبه می شود؟

ضریب تاثیر معیاری است که برای ارزیابی اهمیت نسبی مجلات دانشگاهی بر اساس فراوانی استناد به مقالات آنها استفاده می شود. این یک معیار به طور گسترده شناخته شده و تاثیرگذار برای کیفیت یک مجله است که توسط محققان، ناشران و آژانس های مالی در سراسر جهان استفاده می شود. درک ضریب تأثیر برای محققان …

ادامه مطلب